ضمانت نامه یکساله محصولات روژان ساخت ایران

مواردی که شامل ضمانت نمی باشد :
۱- نداشتن یا مخدوش بودن ضمانت نامه
۲- پاره شدن برچسب ضمانت دستگاه
۳- عدم تطبیق سریال ضمانت نامه با سریال دستگاه
۴- صدمات ناشی از نصب و استفاده ناصحیح و حمل ونقل و ضربه
۵- درج نشدن نام فروشنده و مهرو امضاء فروشگاه
* در صورتیکه دستگاه شامل ضمانت نشود و هزینه حمل تا شرکت به عهدیه خریدار می باشد
* باطری و USB نصب شده وروی دستگاه شامل ضمانت نخواهد بود.